zoeken in deze site
links per onderwerp


BUREAU JEUGDZORG LIMBURG

 

Met de meeste jeugdigen in Limburg gaat het goed, zij kunnen zich in een veilige omgeving ontplooien. Zij draaien -soms met wat hulp van mensen en instanties in hun directe omgeving- goed mee in de maatschappij.

Maar er is een deel van de jeugdigen, ongeveer 6 tot 8 procent, waar het echt niet goed mee gaat en die (ernstig) in hun ontwikkeling worden bedreigd. Dit zijn de jeugdigen waar Bureau Jeugdzorg iets voor kan en wil betekenen. Voor deze groep regelt Bureau Jeugdzorg Limburg als dat nodig is extra zorg en bescherming. Bureau Jeugdzorg komt daarbij
op voor de belangen van het kind.

 

Via Bureau Jeugdzorg Limburg kun je als kind of jongere toegang krijgen tot alle vormen van jeugdzorg. Als Bureau Jeugdzorg vindt dat het goed voor je zou zijn als je hulp zou krijgen van Jeugd- & Opvoedhulp of van de Geestelijke Gezondheidszorg voor jeugdigen, dan geeft zij daarvoor een zogeheten 'indicatie' af; dit is -zeg maar- het toegangsbewijs tot die zorg. Daarnaast vervult Bureau Jeugdzorg de taken jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Het Advies-en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en de Kinder-en Jongerenrechtswinkel (KJRW) maken ook deel uit van Bureau Jeugdzorg Limburg.

 

Jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun ouders/opvoeders kunnen bij Bureau Jeugdzorg terecht. Ook anderen kunnen hun zorgen over jeugdigen bij Bureau Jeugdzorg melden.

 

 

Jeugdhulpverlening

Als je als ouder of als jongere het gevoel hebt dat er problemen spelen die niet zomaar met een gesprek of een advies opgelost kunnen worden kun je bij Bureau Jeugdzorg terecht. Bijvoorbeeld omdat de ouder kampt met een verslaving. Of omdat de jongere zoveel problemen thuis en op school heeft dat het niet zomaar goed kan komen, dan kan de Jeugdhulpverlening van Bureau Jeugdzorg ingeschakeld worden. De jeugdhulpverlener gaat dan samen met de jongere en de ouders/opvoeders zorgvuldig onderzoeken wat er precies aan de hand is en welke vorm van hulp er het beste geboden kan worden.

 

Ook anderen, die zich zorgen maken om een jeugdige,  kunnen contact opnemen met Bureau Jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg geeft degene die contact opneemt advies over hoe hij of zij jou het beste kan helpen. Bij zeer zorgelijke signalen onderneemt de hulpverlener van Bureau Jeugdzorg direct zelf actie.

 

 

Jeugdbescherming

De medewerkers van de Jeugdbescherming houden zich bezig met het uitvoeren van de jeugdbeschermingsmaatregelen voor jeugdigen van 0 tot 18 jaar. Dit zijn de ondertoezichtstelling(OTS) en de voogdijmaatregel.

 

Ondertoezichtstelling (OTS)

Stel, het gaat niet goed met een jongere, omdat er sprake is van ernstige problemen die te maken hebben met de opvoeding, verzorging en ontwikkeling. De jongere heeft dan recht op bescherming en dat is een taak van Bureau Jeugdzorg. Ook heeft BJz de taak om te zorgen dat ouders hun plichten nakomen en om ervoor te zorgen dat de situatie van de jongere verbetert.

 

Om dat te bereiken is er de mogelijkheid om de Raad voor Kinderbescherming in te schakelen. Niet alleen Bureau Jeugdzorg kan de Raad inschakelen, ook anderen hebben deze mogelijkheid. De Raad voor Kinderbescherming onderzoekt de situatie van de jongere en geeft advies aan de kinderrechter. Is de situatie ernstig, dan kan de Raad adviseren om de jongere onder toezicht te plaatsen van Bureau Jeugdzorg. Als de kinderrechter de zorgen deelt die er bestaan over de opvoeding, verzorging en ontwikkeling van de jongere en het eens is met het advies van de Raad van de Kinderbescherming, wordt er een ondertoezichstelling (OTS) uitgesproken. De jongere krijgt dan een gezinsvoogd die naast de ouders komt te staan en die samen met de jongere en het gezin de problemen probeert op te lossen. De hulp van de gezinsvoogd is niet vrijblijvend.

 

Voogdijmaatregel

Er is sprake van voogdij (let op, dit is dus iets anders dan de hierboven beschreven gezinsvoogdij!) als andere volwassenen dan de ouders het wettelijk gezag hebben over hun kind. Een minderjarige krijgt een voogd wanneer:

- beide ouders zijn overleden; of

- de ouders onvindbaar zijn of onbereikbaar; of

- de ouders zijn ontheven van of ontzet uit het ouderlijk gezag.

 

 

Jeugdreclassering

De medewerkers van de jeugdreclassering helpen en begeleiden jeugdigen van 12 tot 18 jaar die met de politie in aanraking zijn gekomen.

Als een jeugdige  met de politie in aanraking is gekomen, wordt dit gemeld aan de Raad voor de Kinderbescherming. Een medewerker van de Raad zal dan met de jeugdige  praten. Afhankelijk van zijn bevindingen geeft hij de afdeling jeugdreclassering van Bureau Jeugdzorg de opdracht om de jeugdige  te begeleiden en hulp te verlenen.

 

Ook de officier van Justitie en de kinderrechter kunnen de jeugdige, naast een voorwaardelijke straf, toezicht en begeleiding door jeugdreclassering opleggen.

 

 

Overige taken van Bureau Jeugdzorg Limburg

 

AMK – Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

Het Advies-en Meldpunt Kindermishandeling is onderdeel van Bureau Jeugdzorg Limburg. Iedereen die kindermishandeling vermoedt, kan voor ondersteuning contact opnemen met het AMK. Als iemand belt met het AMK kan dat leiden tot een melding, een consult of een advies. Klik hier als je wil weten wat er precies gebeurt als je het amk belt.

Meer algemene informatie over het AMK via www.amk-nederland.nl

 

Kinder-en Jongerenrechtswinkel

De KJRW (Kinder-en Jongerenrechtswinkel)  geeft gratis juridisch advies aan kinderen en jongeren tot 18 jaar. De KJRW is te bereiken via een rechtstreeks telefoonnummer en bevindt zich bij Bureau Jeugdzorg regio Maastricht-Heuvelland. De KJRW heeft een eigen website: www.kjrwlimburg.nl

 

Afdeling PGB

Als er bij jeugdigen sprake is van psychiatrische problematiek, dan kan hiervoor door de medewerkers van Bureau Jeugdzorg Limburg ook een indicatie worden afgegeven. Dit gebeurt indien er om een AWBZ indicatie verzocht wordt. De medewerkers onderzoeken, bepalen en motiveren of, en als dat zo is, welke indicatie van toepassing is en de duur daarvan.Een AWBZ indicatie kan worden afgegeven in de vorm van een PGB of Zorg in Natura.

 

 

 

Ga voor meer (contact)informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg naar www.bjzlimburg.nl

 

 

 

 

 

 

Bureau Jeugdzorg Limburg, januari 2010

 

 

Provincie Limburg
Sociale kaart              Provincie Limburg